<<<Inapoi

Informatii privind liberul acces la informatiile publice

Conform Legii nr. 544/2001, accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei. Informatiile de interes public sunt orice informatii produse sau gestionate de institutiile publice, cu exceptia celor clasificate. Informatiile de interes public pot fi furnizate din oficiu sau furnizate la cerere.

Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

 • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

 • numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

 • coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

 • programele si strategiile proprii;

 • lista cuprinzand documentele de interes public;

 • lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

 • modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

 • autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

 • informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

 • numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:

 • informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;

 • informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

 • informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;

 • informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

 • informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

 • informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;

 • informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.